• Frågor
 • 1. TILLGÄNGLIGHET I ÖVERSIKTSPLAN Innehåller kommunens översiktsplan mätbara mål och/eller angivna förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar?
 • 2. RAPPORTERINGSANSVAR I TILLGÄNGLIGHETS- OCH ANVÄNDBARHETSFRÅGOR Har er kommun en tjänsteman eller en förtroendevald som i sin arbetsinstruktion har ett särskilt rapporteringsansvar i tillgänglighets- och användbarhetsfrågor gentemot kommunstyrelsen?
 • 3. KARTLÄGGNING AV TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN Har kommunen under de senaste fyra åren kartlagt tillgänglighet och användbarhet i butiker och andra offentliga lokaler i kommunen?
 • 4. ENKELT AVHJÄLPTA HINDER Hur stor andel av de övergångsställen som kommunen ansvarar för är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning?
 • 5. PRIVATA AKTÖRER Genomför kommunen insatser för att driva på privata aktörers arbete med att förbättra tillgänglighet och användbarhet?
 • 6. PRIVATA AKTÖRER Vilka av följande insatser genomför kommunen för att driva på privata aktörers arbete med att förbättra tillgänglighet och användbarhet?
 • 7. TILLGÄNGLIGHET PÅ SKOLOR Har kommunen under de senaste fyra åren genomfört inventeringar av grundskolorna i kommunen avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?
 • 8. FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH SYSSELSÄTTNING Erbjuder kommunen sommarjobb för unga med funktionsnedsättning?
 • 9. KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET Ställer kommunen krav på tillgängliget vid beviljande av anslag till kulturverksamhet?
 • 10. SAMRÅD MED BRUKARORGANISATIONER Sker samråd med brukarorganisationer kring tillgänglighet och funktionshinderfrågor oftare eller mer sällan idag jämfört med för tre år sedan?
 • 11. TILLGÄNGLIGA SOMMARKOLLON Har barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att delta på de sommarkollon som erbjuds för unga i kommunen?
 • 12. TILLGÄNGLIGHET PÅ UTESERVERINGAR Innehåller kommunens lokala ordningsföreskrifter (eller liknande regelverk) kring uteserveringar krav på att dessa, och tillhörande toalett, ska vara tillgängliga och användbara för personer som använder rullstol?
 • 13. TILLGÄNGLIGA LEKPLATSER Har kommunen beslut på eller någon skriftlig plan för att tillgänglighetsanpassa lekplatser som kommunen ansvarar för?
 • 14. TILLGÄNGLIGHET TILL BADPLATSER Hur stor andel av de badplatser som kommunen ansvarar för är tillgängliga och användbara, inkluderande möjlighet att ta sig i och ur vattnet, för personer som använder rullstol? (Kan vara lift, ramp med ledstänger och/eller tillgång till särskilda badrullstolar.)
 • 15. TILLGÄNGLIGHET TILL IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR Hur stor andel av kommunens idrottsanläggningar och simhallar är tillgängliga och användbara för såväl utövare som publik och funktionärer som använder rullstol?
 • 16. KONTAKTPERSON Ange person på kommunen som kan kontaktas med anledning av svaren i undersökningen.
 • 17. ÖVRIGA KOMMENTARER Nedan har du möjlighet att ge utförligare svar på tidigare ställda frågor samt lämna övriga kommentarer kring tillgänglighetsarbetet i er kommun.
  Procent Antal
Ja 0% 0
Nej 100% 1
Svarande 1
Inget svar 0