• Frågor
 • 1. Arbetar företaget med att identifiera strategiska affärsmöjligheter relaterat till hållbart värdeskapande? Med hållbart värdeskapande menar vi ett värdeskapande som beaktar balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Ge exempel eller ytterligare kommentarer nedan.
 • 2. Arbetar företaget med att identifiera väsentliga risker relaterat till hållbart värdeskapande? Med hållbart värdeskapande menar vi ett värdeskapande som beaktar balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Ge exempel eller ytterligare kommentarer nedan.
 • 3. Har företaget undertecknat FN:s Global Compact?
 • 4. Beaktar företaget OECD:s riktlinjer för multinationella företag?
 • 5. Har företaget riktlinjer avseende mänskliga rättigheter?
 • 6. Har företaget riktlinjer avseende arbetstagarrättigheter?
 • 7. Har företaget riktlinjer avseende klimat- och yttre miljöpåverkan?
 • 8. Har företaget riktlinjer som omfattar affärsetik?
 • 9. Har företaget riktlinjer som omfattar arbetsmiljö, hälsa och säkerhet?
 • 10. Vilka adresseras av företagets riktlinjer för hållbarhet? (flera alternativ kan kryssas)
 • 11. Vilka har beslutat om företagets riktlinjer för hållbarhet?
 • 12. Hur ofta utvärderas företagets riktlinjer för hållbarhet?
 • 13. Hur är hållbarhetsarbetet organiserat inom företaget? (avser den organisatoriska styrningen av beslut och rapportering)
 • 14. Har företaget integrerat hållbarhetsaspekter i affärsrelaterade strategier?
 • 15. Har företaget styrsystem för hållbarhetsfrågor?
 • 16. Hur kontrolleras efterlevnaden av riktlinjer för mänskliga rättigheter? (flera alternativ kan kryssas)
 • 17. Hur kontrolleras efterlevnaden av riktlinjer för arbetstagarrättigheter? (flera alternativ kan kryssas)
 • 18. Hur kontrolleras efterlevnaden av riktlinjer för miljö? (flera alternativ kan kryssas)
 • 19. Hur kontrolleras efterlevnaden av riktlinjer för affärsetik och anti-korruption? (flera alternativ kan kryssas)
 • 20. Hur kontrolleras efterlevnaden av riktlinjer för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet? (flera alternativ kan kryssas)
 • 21. I vilken utsträckning påverkar resultatet inom hållbarhetsområdet utfallet av koncernledningens rörliga ersättning?
 • 22. Hur kommuniceras hållbarhetsarbetet internt? (flera alternativ kan kryssas)
 • 23. Vad kommuniceras om hållbarhetsarbetet externt? (flera alternativ kan kryssas)
 • 24. Följer styrelsen upp hur beslutade riktlinjer för hållbarhet efterlevs?
 • 25. Vilka hållbarhetsfrågor ingår i styrelsens årliga riskanalys?
 • 26. Vilka hållbarhetsfrågor ingår i styrelsens arbete med företagets strategiska utveckling?
 • 27. Vilka är de främsta källorna till Er styrelses kompetens inom hållbarhetsområdet? (flera alternativ kan kryssas)
 • 28. Hur utvecklar Er styrelse sin kunskap inom hållbarhetsområdet? (flera alternativ kan kryssas)
  Procent Antal
Årligen 100% 1
Vartannat år 0% 0
Vid behov 0% 0
Planeras 2011 0% 0
Nej 0% 0
Svarande 1
Inget svar 0
Kommentarer