• Frågor
 • 1. Utvärderar företaget strategiska affärsmöjligheter inom hållbart värdeskapande? Med hållbart värdeskapande menar vi ett värdeskapande som beaktar balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Ge gärna exempel eller ytterligare kommentarer nedan.
 • 2. Har företaget signerat FN:s Global Compact?
 • 3. Beaktar företaget OECD:s riktlinjer för multinationella företag?
 • 4. Har företaget riktlinjer avseende mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter inom följande områden?
 • 5. Har företaget riktlinjer avseende klimat- och yttre miljöpåverkan inom följande områden?
 • 6. Har företaget riktlinjer som omfattar anti-korruption inom följande områden?
 • 7. Har företaget riktlinjer som omfattar ansvarsfull affärsetik inom följande områden? Nämnda områden ingår i OECDs riktlinjer för multinationella företag.
 • 8. Har företaget riktlinjer som omfattar arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsofrågor avseende följande områden?
 • 9. Om företaget har riktlinjer inom ett eller flera områden nedan, för vilka gäller riktlinjerna?
 • 10. Om företaget har riktlinjer inom ett eller flera områden nedan, vem eller vilka har beslutat om riktlinjerna?
 • 11. Om företaget har riktlinjer inom ett eller flera områden nedan, hur ofta utvärderas dessa riktlinjer?
 • 12. Hur organiserar företaget arbetet för att säkerställa att riktlinjerna inom hållbart värdeskapande efterlevs? Här är vi ute efter den organisatoriska styrningen av beslut och rapportering inom området/områdena.
 • 13. Har företaget integrerat hållbarhetsaspekter i följande strategier?
 • 14. Har företaget ledningssystem, inklusive målstyrning, som inkluderar följande områden?
 • 15. Om mänskliga rättigheter omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar kontrollen följande?
 • 16. Om arbetstagarrättigheter omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar kontrollen följande?
 • 17. Om miljö omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar kontrollen följande?
 • 18. Om anti-korruption omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar kontrollen följande?
 • 19. Om ansvarsfull affärsetik omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar kontrollen följande?
 • 20. Om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar kontrollen följande?
 • 21. I vilken utsträckning kommer resultat eller bristande efterlevnad inom följande områden få konsekvenser för ledningens ersättning och bonus?
 • 22. Hur kommuniceras arbetet inom följande områden internt?
 • 23. Rapporterar företaget externt om sitt arbete inom områdena nedan?
 • 24. Följer styrelsen upp frågeställningar inom följande områden?
 • 25. Bedömer styrelsen att den besitter kompetens för att följa upp arbetet inom följande områden?
 • 26. Ingår områdena nedan i styrelsens årliga riskanalys?
  Procent Antal
Kontinuerligt 100% 1
Årligen 0% 0
Ibland 0% 0
Sällan 0% 0
Aldrig 0% 0
Svarande 1
Inget svar 0
Kommentarer