• Spørsmål
 • 1. Vurderer selskapet strategiske muligheter innenfor bærekraftig verdiskaping? En verdiskaping er bærekraftig når balansen mellom samfunn, miljø og økonomi ivaretas. Gi gjerne eksempler eller ytterligere kommentarer nedenfor.
 • 2. Er selskapet medlem av FNs Global Compact?
 • 3. Hensyntar selskapet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i egne retningslinjer?
 • 4. Følger selskapet Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse?
 • 5. Har selskapet retningslinjer som omfatter menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter herunder følgende tema?
 • 6. Har selskapet retningslinjer som omfatter vern av det ytre miljø og følgende tema innenfor dette?
 • 7. Har selskapet retningslinjer som omfatter anti-korrupsjon herunder følgende tema?
 • 8. Har selskapet retningslinjer som omfatter ansvarlig forretningsadferd herunder følgende tema?
 • 9. Har selskapet retningslinjer som omfatter helse, arbeidsmiljø og sikkerhet herunder følgende tema?
 • 10. Dersom selskapet har retningslinjer innenfor noen eller flere av områdene nedenfor – for hvilke er de gjeldende? Sett gjerne flere kryss.
 • 11. Dersom selskapet har retningslinjer innenfor noen eller flere av områdene nedenfor – hvilken funksjon har vedtatt retningslinjene?
 • 12. Dersom selskapet har retningslinjer innenfor noen eller flere av områdene nedenfor – hvor ofte evalueres og eventuelt revideres disse retningslinjene?
 • 13. Hvordan er selskapet organisert for å sikre etterlevelse av retningslinjene innenfor bærekraftig verdiskaping? Her er vi ute etter den organisasjonsmessige styringen og rapporteringslinjer for området/områdene.
 • 14. Har selskapet integrert bærekraftighet i følgende strategier?
 • 15. Har selskapet et styringssystem, inkludert målstyring, som omfatter følgende områder?
 • 16. Omfattes menneskerettigheter av selskapets kontrollrutiner og inkluderer denne kontrollen følgende?
 • 17. Omfattes arbeidstakerrettigheter av selskapets kontrollrutiner og inkluderer denne kontrollen følgende?
 • 18. Omfattes vern av det ytre miljø av selskapets kontrollrutiner og inkluderer denne kontrollen følgende?
 • 19. Omfattes anti-korrupsjon av selskapets kontrollrutiner og inkluderer denne kontrollen følgende?
 • 20. Omfattes ansvarlig forretningsadferd av selskapets kontrollrutiner og inkluderer denne kontrollen følgende?
 • 21. Omfattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet av selskapets kontrollrutiner og inkluderer denne kontrollen følgende?
 • 22. Vil resultat eller manglende etterlevelse innenfor områdene nedenfor få konsekvenser for ledelsens bonus og belønning?
 • 23. Hvordan kommuniseres arbeidet innenfor områdene nedenfor internt? Her kan du velge flere alternativ.
 • 24. Rapporterer selskapet eksternt om sitt arbeide innenfor områdene nedenfor?
 • 25. Hvor ofte behandler styret selskapets utvikling i forhold til områdene nedenfor?
 • 26. Besitter styret nødvendig kompetanse til å følge opp selskapets arbeid på områdene nedenfor?
 • 27. Er områdene nedenfor kompetansekrav ved valg av styrerepresentanter?
  Prosent Antall
Kontinuerlig 85,3% 29
Årlig 5,9% 2
Av og til 5,9% 2
Sjeldent 0% 0
Aldri 2,9% 1
Svarende 34
Ikke svar 0
Kommentarer